WHATSAPP BİLGİ ALMA

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/nevsehirmsrvakfi
  • https://www.youtube.com/channel/UCXL8tCevrlAVyaTgSgA21jQ/videos

Vakıf Senedi

VAKIF SENEDİ

BAŞLANGIÇ :

    Bu Vakıf Senedinin sonunda ad ve adresleri yazılı kişiler tarafından bir vakıf kurulmuştur.

 

VAKFIN ADI

 Madde 1. Vakfın adı : Mahmut Sami Ramazanoğlu İlim ve Kültür Vakfı’dır.

                                     İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

 

VAKFIN MERKEZİ :

     

       Madde 2. Vakfın Merkezi  :  NEVŞEHİR’ dir.

        Vakfın Adresi   :  Nevkur Siteleri Yeniçeşme İlkokulu karşısı   NEVŞEHİR                         

      

Vakıf Yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurtiçinde veya yurt dışında şubeler ve       temsilcilikler açılabilir.

 

 VAKFIN GAYESİ :

 

  Madde 3. Vakıf, aşağıda yazılı hususları birer hayır işi olarak kabul eder ve bu hususları gerçekleştirmeyi gaye edinir.

 

a- Hayırseverleri, hayırlı hizmetlere teşvik etmek ve yapılan yardımları en iyi şekilde değerlendirmek,                                           

 

b- Yetim, dul, kimsesiz ve fakirlere her hususta yardımcı olmak ve ve yanı sıra bunlar için aşhaneler ve yurtlar açmak ve işletmek.

 

c- Okuma imkanı olmayan kabiliyetli gençlere yardımcı olmak ve bunlar için yurt içi ve yurt dışında okuma imkanı sağlamak. (Yetkili Makamların İzniyle)

 

d- Özel öğrenci yurtları tesis edip işletmek.

 

e- İnsanımızın ilim ve kültürünün gelişmesine yardımcı olacak kitap, mecmua, gazete vb. bastırıp neşretmek ve gerektiğinde matbaa tesisleri kurmak, konferanslar, seminerler, paneller düzenlemek.

 

f- Yurt içi ve dışında, ilmi, kültürel toplantılar tertip etmek, yapılan toplantılara katılmak,

 

g- Fakir ve muhtaç olanların ölüm, doğum, evlenme ve buna benzer durumlarda maddi ve manevi her türlü yardımı sağlamak. Tabi afetlerden zarar görenlere imkan nisbetinde yardımda bulunmak. Bu işlerin yapımı ile ilgili araç ve gereçlerin temin etmek.

 

h- Gelenek ve göreneklerimize uygun olarak nişan, nikah, düğün sünnet merasimlerinin yapılmasına tesislerinde müsaade etmek.

 

i- Vakfımızın yapacağı bütün işler kamu yararına olacağından halktan bazı kişi ve kuruluşların hayır hizmeti olarak yapmak istedikleri işlerin vakfımız aracılığı ile yapmaları, vakfa her hususta yardımcı olmaları vakfın çalışmalarına malları ve hizmetleri ile katkıda bulunmalarını sağlamak için  her türlü yayın organlarından faydalanmak ve gerektiğinde her türlü reklamları yapmak. Bu hizmetleri artırıcı teşvikte bulunmak. Hizmetlerin neticelerini hayır sahiplerine göstermek.

 

k- Vakfın bütün hizmet ve faaliyetlerini en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekecek olan bina ve tesisleri inşa etmek, kiralamak, tefriş etmek, bu amaçla vakfa hibe edilen gayrimenkulleri amacına uygun olarak onarım ve tadilat yaparak kullanmak. Vakfa hibe edilen arsaların imar durumları ile inşai durumlarının amaca uygun hale getirilmesi için ilgili merciler nezdinde gerekli teşebbüsleri yapmak.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR                      :

 

Madde 4. Mevzuata uygun olarak Vakıf, gayesine ulaşmak için, taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal mülk ve malvarlığına, bağış vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma

Kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa vakıf malvarlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü  ve gelirlerini bir veya birkaç defa

Yatırımda kullanmaya, vakfın gayesine aykırı olmamak ve o amaca tahsis olmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temülük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa oblikasyonlarını  veya diğer hisse temsil eden veya mevcut yakut vücud bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını veya bilcümle hisse senetlerinin ve bütün bunlara ait kuponlarını almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa ve vakfın gayesine benzer

Faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya ve bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye gayesine harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla vakıf mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet edet temettu veya kar hisselerini sarfa,

Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni haklar kabule, bu hakları kullanmaya mevcut veya vücud bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır taşınmaz malların rehin dahil her türlü teminatları almaya muteber banka kefaletlerini kabule amacına uygun şartlı bağışları kabule velhasıl vakfın gayelerinden birininin veya tamamının gerçekleşmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya ve her türlü bağışları almaya ve tasarrufa yetkilidir. Ancak vakıf bu yetkilerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

 

VAKFIN MALVARLIĞI     :

 

Madde 5. Vakfın malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan :

 

1.       Nevşehir ili Merkez Küçükdağ Mevkiinde Camicedit mahallesinde 20 m. 3-4 pafta 2414 ada 7 parselde 382 m2’lik arsa  1.000.000.000.-TL(Y.Birmilyarliradır)

 2.   Nevşehir Merkez Bekdik 3. Mıntıka Vığla mevkiinde 104 pafta, 1080 ada, 19 parselde 9536 m2’lik

tarla   100.000.000.-TL (Y.Yüzmilyonliradır).  

3.       Nevşehir ile merkez Çemberli mevkiinde Cumhuriyet mahallesinde 46 pafta 151 ada 5 parselde      176.19 m2’lik kargir ev. 200.000.000.-TL (Y.İkiyüzmilyonlira)

4.       Nevşehir ili 2. mıntıka Avanos yolu mevkiinde 52 pafta 542 ada 17 parselde 4768 m2’lik tarlanın 298/4768 hissesi. (250.000.000.-TL (Y:İkiyüzellimilyonlira)  

5.       Nevşehir ili Kaldırım mevkii Bekdik mahallesinde 17 K pafta 2134 ada 2 parselde564 m2’lik arsa. 250.000.000..-TL (Y.İkiyüzellimilyonlira)

6.       Ayrıca kurucular tarafından vakfa tahsisi edilmiş olan 800.000.000.-TL dir.

           

Vakıf ileriki senelerde bu ilk kuruluş malvarlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurtdışından her türlü mal ve hakları bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakların herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

 

VAKFIN GAYESİNİ GENİŞLETEBİLECEĞİ :

 

Madde 6. İş bu şekilde malvarlığında artış husule gelmesi durumunda TMK’na genel ahlak ve adaba aykırı olmamak ve vakfedenin iradesine ters düşmemek ve yetkili makamlardan izin almak suretiyle gayesini genişletebilir.

 

 VAKFIN ORGANLARI  :

 

Madde 7. a)  Kurucular Kurulu   b) Yönetim Kurulu   c) Murakabe Kurulu.

 

Madde 8. Vakfın ilk kurucuları ve vakıf  kurulduktan sonra Kurucular kurulu üyeliğine kabul edilenler, vakfın kurucular kurulunu oluşturur. 

 

 KURUCULAR KURULUNUN VAZİFE VE YETKİLERİ:

 

Madde 9. Kurucular  Kurulunun vazife yetkileri şunlardır:

a- Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek

b- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve yönetim kuruluna ibra etmek.

c- Yönetim Kurulu tarafından kurucular kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek.

d- Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak

e- Vakıf yönetim kurulu ve murakabe kurulu üyelerini seçmek.

f- Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklik yapmak

 

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI:

 

Madde 10. Kurucular Kurulu her yıl Ocak ayında toplanır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde kurucular kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular Kurulu, üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin toplanması sağlanamamış ise en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bir nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

       Kurucular Kurulu toplantısını idare etmek üzere divan seçimi yapılır. Divan, bir başkan ve iki katipten teşekkül eder. Alınan  kararlar zapta geçirilir. Altları başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kurucular kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular  kurulunda toplantıya katılmayacak üye yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanmaz.

 

YÖNETİM KURULU :

 

Madde 11. Yönetim Kurulu kurcular kurulu tarafından iki yıl için seçilecek beş üyeden meydana gelir. Yönetim kurulu üyeleri kurucular kurul üyeleri arasında seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. Ayrıca iki yedek üyede seçilir.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL:

 

Madde 12. Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ile bir ikinci başkan ve sekreter seçer. Yönetim kurulu başkanı gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu başkanı vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulunun toplantısına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI:

 

Madde 13. Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu başkanı gerekli gördüğü hallerde de yönetim kurulunu toplantıya çağırır .Yönetim kurulu, ikinci başkan ve üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanabilir. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

 

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 14. Kurucular kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

            

a- Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbiri almak.

b- Vakıf çalışmalarının gerektiğini harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek.   

c- Her türlü menkul ve gayri menkul malları ile paraları nakdi değeri olan hakları hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı,intifa, sükna, veya mülkiyetin gayri, ayni hakları, bir mal varlığının tamamının veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.

d- Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayri menkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini  tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayri menkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri  vermek.         

 
 e- Vakıf işlerinde çalıştırılacak genel müdür, müdür, memur ve diğer personelin tayini ile görev yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini  kesmek. 

f- Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.              

g- Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya defterini tutmak.

h- Kurucular Kuruluna hesap vermek.

i- Vakıf senedinde yapılacak değişiklerin hazırlığını yapıp kurucular kuruluna sunmak.

k- Kurucular kurulunun karar ve temennilerinden mümkün olanları yerine getirmek

I- Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

 

VEKİL VE TEMSİLCİ TAYİNİ:

      

Madde 15. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve

vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların,  ayni  veya nakdi hibelerin kabulü için kendi üyelerinden veya dışardan birini veya birden fazla kişiyi temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

 

MURAKABE KURULU:

 

Madde 16. Murakabe kurulu, kurucular kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için  kurulmuş organdır. Murakabe kurulu iki asıl bir yedek olmak üzere kurucular kurulunun kendi içinden iki yıl için seçilir.

 

MURAKABE KURULUNUN VAZİFELERİ:

 

Madde 17. Murakabe kurulu, vakfın  tüm evrak, hesap ve defterlerini inceler ve denetler.

Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek raporu kurucular kurulu toplantısından en geç on beş gün önce kurucular kurulu üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna teslim eder.

Gerekli görürse murakabe kurulunun iki üyesinin müşterek müracaatı ile kurucular kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

 

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:

     

Madde 18. Vakfın kurucular kurulu, yönetim kurulu ve murakabe kuruluna seçileceklerin ifa edecekleri hizmetler fahri olarak yürütülür.

       Ancak vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanır.

 

HESAP DÖNEMİ :

 

Madde 19. Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

 

İMZA YETKİSİ:

 

Madde 20. Bankalarda hesap açma ve kapatma, para çekmede, yönetim kurulunca, yönetim kurulu  üyelerinden görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

 

VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:

 

Madde 21. Vakfın senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için yönetim kurulunun teklifi ve kurucular Kurulunun kararı şarttır. Kurucular kurulundan 5 kişinin teklifi ve kurucular kurulu kararı ile Senette değişiklik yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:

 

Madde 22. Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde, feshe yönetim kurulunun teklifi ile

kurucular kurulu karar verir. Feshi halinde vakfa ait mallar gayeye yönelik bir vakfa veya  bir hayır kurumuna devredilir.

 

 

 

 

VAKFIN KURUCULARI:

 

Madde 23. Vakfın kurucuları şu şahıslardan teşekkül etmiştir:

V1- Halit Şeneldir

2- Ahmet Yücebaş

      3- D.Erol Şimşek

      4- A.Halit Güven

      5- M.Ali Öbekli

      6- Yaşa Çöloğlu

      7- Zekai Dileyici

      8- Necmi Cantekin

      9- Şahin Yurtbeğendi

     10- İsmail Sekili

     11- Derviş Uluçay

 

Madde 24. Bu senette düzenlenmeyen hususlarda 903 sayılı kanun ve ilgili Tüzük hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDELER:

 

Geçici Madde 1. Mahmut Sami Ramazanoğlu İlim ve Kültür Vakfının ilk geçici yönetim kurulu aşağıda ad ve soyadları yazılı kişilerden oluşmuştur.

                

a- Zekai dileyici

b- Erol Şimşek

c- Yaşa Çöloğlu

d- Ahmet Yücebaş

    

Geçici yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde kurucular kurulunu toplantıya çağırmakla vazifeli olup bu süre içinde senette belirtilen vazife ve yetkilere haizdir.

 

Geçici Madde 2. Bu Vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Hayati Şeneldir, H. Yaşar Oğuz birlikte veya ayrı ayrı  yetkili kılınmıştır.    

 

  

MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU İLİM VE KÜLTÜR VAKFI YÖNETİ CİLERİ

 

 

 Adı Soyadı                  Adı Ev Adresi                                                               Telefonu           TC Kimlik No

Yaşar ÇÖLOĞLU     350 Evler mah. Türbe sk.  A Blok No:2/3 NEVŞEHİR           384 2133845       53371474802

Hayati ŞENELDİR Güzelyurt mah. Çağrı sitesi 1. Blok No:6  NEVŞEHİR             384 2133762        48289644140

D. Erol ŞİMŞEK       Güzelyurt mah. Akyol sokak No:12          NEVŞEHİR             384 2135359    

Ahmet YÜCEBAŞ      Lale cad. Yavuzkolukısa iş merkezi No:4/96 NEVŞEHİR        384 2134098

Zekai DİLEYİCİ         Fişekçi sokak No:7                                   NEVŞEHİR         384 2136608

Banka Hesap Numaraları
Vakıf Binamıız
Yumurcak Anayüreği Kreş
Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Evi
Video
İlam Tv


55 Dilde 1300 İslami Eser
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret117423